Informace o zpracování osobních údajů

ZÁSADY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ KLIENTŮ

 
 
Kdo jsme?

BARTOŠ DŘEVOSTAVBY s.r.o., IČ: 27115844
se sídlem U Krematoria 2622, 530 02 Pardubice
zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném
Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 35402
kontaktní e-mail: stepan@bartos.cz  
-dále jako „my“-
 
 
Jaké osobní údaje a v jakém rozsahu budeme zpracovávat?
Abychom Vám mohli poskytovat naše služby, potřebujeme k tomu znát následující osobní údaje:
 • jméno a příjmení (název společnosti),
 • adresu (sídlo),
 • identifikační číslo (případně daňové identifikační číslo jste-li plátcem DPH) – je-li klient podnikatelem,
 • datum narození – je-li klient spotřebitelem,
 • telefonní číslo
 • e-mailovou adresu. 
 
 
Pro jaké účely zpracováváme Vaše osobní údaje?
Vaše osobní údaje, které nám poskytnete, využíváme k tomu, abychom s Vámi mohli smlouvu uzavřít a je-li mezi námi smlouva již uzavřena, pak je využíváme, abychom ji mohli splnit.
 
Klientům, se kterými jsme smlouvu již uzavřeli, jsme oprávněni, v mezích legitimního očekávání a neobtěžujícím způsobem, zasílat také další informace a relevantní obchodní nabídky, a to na základě našeho oprávněného zájmu. V případě, že Vám takto budeme zasílat jakékoli sdělení, vždy se bude jednat o takové, které by Vás mohlo zajímat.
 
 
Jaký je právní základ pro zpracování Vašich osobních údajů?
Právním základem zpracování Vašich osobních údajů pro účely uzavření a plnění smlouvy je právě smlouva.
 
Jakmile bude smlouva vzájemně splněna, musíme Vaše osobní údaje archivovat po dobu, kterou předvídají příslušné právní předpisy. Zde je právním důvodem zpracování splnění právní povinnosti.
 
Je-li mezi námi a Vámi již existující vztah, na jehož základě jsme oprávněni Vám zasílat marketingová sdělení, tak je právním základem pro zpracování Vašich osobních údajů náš oprávněný zájem.
 
Jak dlouho budeme údaje uchovávat?
Vaše osobní údaje budeme uchovávat po celou dobu, co budeme plnit naši vzájemnou smlouvu. Po skončení smluvního vztahu budeme Vaše osobní údaje uchovávat tak dlouho, abychom splnili nezbytnou archivační povinnost podle právních předpisů, které archivaci předpokládají (těmito předpisy jsou např. zákon o účetnictví, zákon o dani z přidané hodnoty, zákon o archivnictví a evidenci).
 
Osobní údaje, které zpracováváme na základě našeho oprávněného zájmu budou uchovávány po dobu 3 let. Začátek běhu této lhůty začíná dnem, kdy jsme vzájemně uzavřeli smlouvu.
 
 
Jaká jsou Vaše práva v souvislosti se zpracováním Vašich osobních údajů?
Máte právo na:
 • přístup k osobním údajům – na základě Vaší žádosti Vám musíme sdělit, zda zpracováváme, nebo nezpracováváme Vaše osobní údaje. V případě, že je zpracováváme, pak máte právo na to, abychom Vám sdělili:
  • za jakým účelem Vaše údaje zpracováváme,
  • v jakém rozsahu jsou tyto údaje zpracovávány,
  • jak dlouho budou uchovávány,
  • komu budou zpřístupněny,
  • zda můžete podat stížnost Úřadu pro ochranu osobních údajů.
 
 • přesnost – pokud se domníváte, že zpracováváme Vaše nesprávné (nepřesné) osobní údaje, pak máte právo na jejich opravu. V případě, že takovou nepřesnost ve svých osobních údajích zjistíte, dejte nám to na vědomí na e-mailové adrese: stepan@bartos.cz a my bez zbytečného odkladu provedeme nápravu.
 
 • výmaz – Vaše osobní údaje vymažeme pokud:
  • je už nepotřebujeme.
nebo
 • odpadnou všechny právní důvody takového zpracování.
nebo
 • vznesete námitky proti zpracování a nejsou dány převažující oprávněné důvody pro pokračování ve zpracování.
nebo
 • nám takovou povinnost ukládá právní předpis.
 
 • vznést námitku – máte právo vznést námitku proti přímému marketingu na základě našeho oprávněného zájmu. Zpracování Vašich osobních údajů pro potřeby přímého marketingu na základě oprávněného zájmu bude okamžitě ukončeno.
 
 • na omezení zpracování – Vaše osobní údaje budeme uchovávat v režimu omezeného zpracování, a to po dobu, dokud nevyřešíme nesrovnalosti ohledně zpracování Vašich osobních údajů.
 
Pro uplatnění Vašich práv nás prosím kontaktujte na e-mailové adrese stepan@bartos.cz.
 
 
Komu dále předáváme Vaše osobní údaje?
Vaše osobní údaje mohou být předávány tomuto okruhu osob: poskytovatelé marketingových služeb, poskytovatelé právních, daňových a účetních služeb, poskytovatelé technických řešení (zejména provozovatelé cloudových služeb a webhostingu). Našim zpracovatelům jsou Vaše osobní údaje předávány vždy na základě zpracovatelské smlouvy a v souladu s minimálním požadovaným standardem ochrany osobních údajů, které GDPR požaduje.
 
 
Kam se můžete obrátit máte-li dojem, že Vaše osobní údaje nejsou zpracovávány v souladu s právními předpisy?
Pokud se domníváte, že jsou Vaše osobní údaje zpracovávány v rozporu s příslušnými právními předpisy, sdělte nám prosím tuto skutečnost na e-mailové adrese stepan@bartos.cz a vše společně vyřešíme.
 
Pokud bychom se na něčem přece jen neshodli, můžete podat stížnost Úřadu pro ochranu osobních údajů. Podrobnosti naleznete zde - https://www.uoou.cz/.
 
 
Co dalšího byste měli vědět?
Poskytování našich služeb není určeno pro osoby mladší 16 let, osobní údaje dětí nezpracováváme.
 
 
 
 
 
Tyto Zásady ochrany osobních údajů jsou platné a účinné od: 25.5.2018
 

Ing. Štěpán Bartoš
Kosořín 46
565 01 Choceň